Toimeentulotuki

Vuoden 2017 alusta lukien toimeentulotukea haetaan Kelasta, joka ratkaisee asiakkaan oikeuden perustoimeentulotukeen. Kela ja kunta antavat neuvoja toimeentulotuen hakemiseen.

http://www.kela.fi/toimeentulotuki

Kelalla on velvollisuus siirtää hakemus kuntaan, jos asiakas on esittänyt hakemuksissaan muita kuin perusosaan tai muihin perusmenoihin kuuluvia menoja. Lisäksi edellytetään, että asiakas on esittänyt pyynnön asian siirtämisestä toimeentulotukihakemuksen yhteydessä tai päätöksen saatuaan.

Kunta tekee päätöksen täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, joita perustoimeentulotuen asiakas voi tarvita.

Asiakas voi hakea täydentävää tukea tai ehkäisevää toimeentulotukea myös suoraan kunnasta, jos Kela on jo antanut hänelle ratkaisun perustoimeentulotuesta hakemusta koskevalle ajalle.

Kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi kunta voi Kelan toimipisteiden ollessa kiinni myöntää toimeentulotukea poikkeuksellisesti ilman, että asiakkaan oikeutta perustoimeentulotukeen on kyseisenä ajanjaksona päätöksellä arvioitu ja ratkaistu. Tuki myönnetään näissä tilanteissa ehkäisevänä toimeentulotukena.

Toimeentulotuen muodot

Toimeentulotuki muodostuu

 • perustoimeentulotuesta (perusosa ja muut perusmenot)
 • täydentävästä toimeentulotuesta ja
 • ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Perustoimeentulotuki            

Toimeentulotukilaissa säädetty, vuosittain kansaneläkeindeksillä tarkistettava perusosa on osa perustoimeentulotukea. Perusosa on vuonna 2017 yksin asuvalla 487,89 euroa kuukaudessa.

Perusosalla toimeentulotuen saajan pitää kattaa:

 • ravintomenot
 • vaatemenot
 • vähäiset terveydenhuoltomenot
 • henkilökohtaisen puhtauden ja kodin puhtauden menot
 • paikallisliikenteen maksut
 • sanomalehtitilaukset
 • puhelimen ja tietoliikenteen käyttö
 • harrastus- ja virkistystoiminta
 • vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Perusosan lisäksi perustoimeentulotukea annetaan tarpeellisen suuruisiin muihin perusmenoihin: asumismenoihin, kuten vuokraan tai vastikkeeseen, vesimaksuun, lämmitykseen, sähkölaskuun ja kotivakuutusmaksuun sekä terveydenhuollon menoihin (esimerkiksi reseptilääkkeet) sekä välttämättömiin asuntoon muuttoon liittyviiin menoihin. Muita perusmenoja ovat myös lasten päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot sekä etävanhemman tapaamismenot lapsensa kanssa. Tukea voi saada myös välttämättömän henkilöstodistuksen ja matkustusasiakirjan hankintaan.

Ensisijaista toimeentulotuen myöntämiseen nähden on, että saatavilla olevia maksualennuksia käytetään hyväksi.

Myönnettävän toimeentulotuen määrää harkittaessa otetaan asiakkaan tulot ja varat huomioon ensin perustoimeentulotukea määrättäessä.

Täydentävä toimeentulotuki              

Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät erityismenot, joita ovat

 • ylimääräiset asumismenot
 • erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot (esimerkiksi pitkäaikaisesta toimeentulotuen saamisesta ja pitkäaikaisesta tai vaikeasta sairaudesta aiheutuvat menot sekä lasten harrastusmenot)

Ehkäisevä toimeentulotuki               

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Kuka saa toimeentulotukea?

Toimeentulotukea saa henkilö tai perhe, joka on tuen tarpeessa ja jonka käytettävissä olevat muut keinot, kuten tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Kunta voi myöntää tukea myös omatoimisen suoriutumisen tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

(Sosiaali-ja terveysministeriö)

http://www.kela.fi

 

 

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

sosiaaliohjaaja

Jenni Hokkanen

044 7209 916, puhelinaika klo 10-11

 

 

toimistosihteeri

Satu Lemettinen

040 4861 903