Perhetyö

Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi.  (Sosiaalihuoltolaki 18§)

 

Perhetyön tavoitteet

Perhetyöllä edistetään lapsiperheiden itsenäistä toimintakykyä ja lisätään perheiden elämänhallintaa. Perhetyössä vahvistetaan vanhemmuutta ja tuetaan lapsen tasapainoista kehitystä ja kasvua. Pyrkimyksenä on tarjota lapsiperheille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa heti huolen havaitsemisen jälkeen. Oikea-aikaisella tukemisella on mahdollista ehkäistä perheiden ongelmien kasautumista, syrjäytymistä ja tarvetta erityispalveluihin, kuten lastensuojeluun.

 

Perhetyö käytännössä

Perhetyö on matalan kynnyksen palvelua ja perhetyöhön ohjataan perheitä myös muista palveluista kuten mm. neuvolasta, varhaiskasvatuksesta tai perheneuvolasta.

Perhetyötä tehdään pääasiassa perheiden kotona. Työskentely aloitetaan palvelutarpeen arvioinnilla, jossa selvitetään perheen tilanne kokonaisvaltaisesti. Perhetyön alkaessa käydään läpi vanhempien voimavaroja ja pohditaan asioita, joissa vanhempi tarvitsee mahdollista lisätukea. Perhetyön toteuttamisesta laaditaan suunnitelma yhdessä perheen kanssa ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Tarvittaessa perhe ohjataan myös muiden palvelujen piiriin.

Vanhempia tuetaan lasten hoidossa, kasvatuksessa ja esim. päivärytmin löytämisessä. Vanhemmille annetaan tietoa lapsen kasvusta ja kehityksen vaiheista sekä ohjataan heitä mm. lapsen ruokailuun ja nukkumiseen liittyvissä asioissa.

 

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun perhetyö on lastensuojeluasiakkaana oleville lapsiperheille järjestettävää suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista avohuollon tukitoimintaa, joka kytketään tiiviisti osaksi muuta lastensuojelun työprosessia.  (Terveyden-ja hyvinvoinnin laitos)

 

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjaus tarkoittaa yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.  (Sosiaalihuoltolaki)

 
Sosiaalitoimisto
Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
 
Sosiaaliohjaaja
Tuulia Voutilainen
044 7209 916
tuulia.voutilainen(at)tuusniemi.fi