Vanhusten palvelut

Kotona asuvan etuudet

Ikäihmiset haluavat yleensä asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Omien voimien vähentyessä kotiin saatavien palvelujen merkitys kasvaa. Ikääntyneiden kotona asumista tuetaan erilaisilla tukimuodoilla ja palveluilla. Yli 65-vuotias pienituloinen tai vähävarainen omassa kodissaan asuva henkilö voi myös saada taloudellista tukea sosiaalihuoltolain mukaisiin asunnon muutostöihin.   

Alla linkkejä Kelan palveluihin, joista voi hakea tukea kotona asumiseen.

* Eläkettä saavan hoitotuki

* Asumistuki

* Matkakorvaukset

Kotitalousvähennystä voi saada, jos ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta kotitalous- tai hoivatyötä, asunnon kunnossapitotöitä sekä tietotekniikkalaitteiden asennustyötä.

* Kotitalousvähennys

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu omassa kodissaan asuvalle yli 65-vuotiaalle pienituloiselle tai vähävaraiselle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia liikkua ja käyttää julkisia liikennevälineitä. Kuljetuspalveluja myönnetään enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa oman kunnan alueelle.

Tuusniemellä ikäihmisten palveluneuvontaa antaa vanhustyön johtaja.

Vanhusten palveluohjaus

Ikäihmisten kotipalvelun, tukipalveluiden, asumispalveluiden ja omaishoidontuen palvelutarve arvioidaan alustavasti puhelinohjauksessa. Asiakkaan luo tehdään tarvittaessa kotikäynti tai sairaalahoidossa olevalle potilaalle järjestetään hoitoneuvottelu. Asiakkaalle tehdään palvelupäätös, joka perustuu palvelutarpeen arviointiin ja yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Kotipalvelun palvelujen myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen arviointiin hänen omat voimavaransa huomioiden.

Kotipalvelun tarve arvioidaan alustavasti puhelinohjauksessa. Yhteydenotto tehdään ensin vanhustyön johtajalle. Siinä todetun palvelutarpeen perusteella arviointi jatkuu asiakkaan kotona sairaanhoitajan tekemällä kotikäynnillä. Arviointikäynnin jälkeen vanhustyön johtaja tekee palvelupäätöksen uusista kotiin annettavista palveluista mm. säännöllisestä kotipalvelusta ja tukipalveluista.

VANHUSTENHUOLLON PALVELUT JA TOIMINTAOHJELMA 2013 - 2020

 

 

 

 

 

Palvelukeskus

Keskitie 29
71200 Tuusniemi
 
Vanhustyön johtaja
Lea Mustonen
044 7209 042
lea.mustonen(at)tuusniemi.fi
 
Toimistosihteeri
Kirsti Lindholm
040 4861 915
kirsti.lindholm(at)tuusniemi.fi