Vanhusten palvelut

Kotona asuvan etuudet

Ikäihmiset haluavat yleensä asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Omien voimien vähentyessä kotiin saatavien palvelujen merkitys kasvaa. Ikääntyneiden kotona asumista tuetaan erilaisilla tukimuodoilla ja palveluilla. Yli 65-vuotias pienituloinen tai vähävarainen omassa kodissaan asuva henkilö voi myös saada taloudellista tukea sosiaalihuoltolain mukaisiin asunnon muutostöihin.   

Alla linkkejä Kelan palveluihin, joista voi hakea tukea kotona asumiseen.

* Eläkettä saavan hoitotuki

* Asumistuki

* Matkakorvaukset

Kotitalousvähennystä voi saada, jos ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta kotitalous- tai hoivatyötä, asunnon kunnossapitotöitä sekä tietotekniikkalaitteiden asennustyötä.

* Kotitalousvähennys

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu omassa kodissaan asuvalle yli 65-vuotiaalle pienituloiselle tai vähävaraiselle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia liikkua ja käyttää julkisia liikennevälineitä. Kuljetuspalveluja myönnetään enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa oman kunnan alueelle.

Tuusniemellä ikäihmisten palveluneuvontaa antaa vanhustyön johtaja.

Vanhusten palveluohjaus

Ikäihmisten kotipalvelun, tukipalveluiden, asumispalveluiden ja omaishoidontuen palvelutarve arvioidaan alustavasti puhelinohjauksessa. Asiakkaan luo tehdään tarvittaessa kotikäynti tai sairaalahoidossa olevalle potilaalle järjestetään hoitoneuvottelu. Asiakkaalle tehdään palvelupäätös, joka perustuu palvelutarpeen arviointiin ja yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Kotipalvelun palvelujen myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen arviointiin hänen omat voimavaransa huomioiden.

Kotipalvelun tarve arvioidaan alustavasti puhelinohjauksessa. Yhteydenotto tehdään ensin vanhustyön johtajalle. Siinä todetun palvelutarpeen perusteella arviointi jatkuu asiakkaan kotona sairaanhoitajan tekemällä kotikäynnillä. Arviointikäynnin jälkeen vanhustyön johtaja tekee palvelupäätöksen uusista kotiin annettavista palveluista mm. säännöllisestä kotipalvelusta ja tukipalveluista.

VANHUSTENHUOLLON PALVELUT JA TOIMINTAOHJELMA 2013 - 2020

 

Odotusajat palveluihin / Tuusniemi

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (§26) edellyttää, että kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Taulukko: Odotusajat keskeisten vanhustyöpalveluiden osalta 1.1.-30.6.2020

Odotusaika hakemuksen saapumisesta palvelun alkamiseen.

Palvelu

1.1.-30.6.2020

Palvelutarpeen arviointi

 

Tehty 1-7 vrk.

Kotipalvelu

Palvelutarpeen arviointi 1-3 vrk,

kiireellisissä tapauksissa välittömästi.

 

Kotipalvelun tukipalvelut:

 

 • ateriapalvelut
 • turvapuhelinpalvelut
 • kylvetyspalvelut
 • kauppa-asiat
 • sairaanhoidolliset kotikäynnit
 • tilapäinen kotipalvelu

 

 

 

 1. vrk (ma-pe)
 1. 2 vrk (ma-pe)
 1. 7 vrk
 1. 3 vrk

      7 vrk, kiireellisissä tapauksissa välittömästi

 

 1. 7 vrk, kiireellisissä tapauksissa samana  
 2.  

Vanhusten päivätoiminta

(Koronasta johtuen ei toimintaa?

 

 

     7 vrk

Lyhytaikais- eli intervallihoito

Koronasta johtuen toimintaa supistettu)

 

     0 -7 vrk

 

Tehostettu palveluasuminen

 

 

     1 – 6 kk

 

Omaishoidontuki

 

   

     Noin kuukauden sisällä.

 

 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

 

 

     2 – 3 kk

 

 

Sosiaalitoimisto

Keskitie 22
71200 Tuusniemi
 
 

Vanhustyön johtaja  

Lea Mustonen 

040 7669515

lea.mustonen@tuusniemi.fi 

 

Palveluohjaaja

Arja Räihä

044 720 9011

arja.raiha(at)tuusniemi.fi

 
Toimistosihteeri
Kirsti Lindholm
040 4861 915
kirsti.lindholm(at)tuusniemi.fi