Vanhusten palvelut

Kotona asuvan etuudet

Ikäihmiset haluavat yleensä asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Omien voimien vähentyessä kotiin saatavien palvelujen merkitys kasvaa. Ikääntyneiden kotona asumista tuetaan erilaisilla tukimuodoilla ja palveluilla. Yli 65-vuotias pienituloinen tai vähävarainen omassa kodissaan asuva henkilö voi myös saada taloudellista tukea sosiaalihuoltolain mukaisiin asunnon muutostöihin.   

Alla linkkejä Kelan palveluihin, joista voi hakea tukea kotona asumiseen.

* Eläkettä saavan hoitotuki

* Asumistuki

* Matkakorvaukset

Kotitalousvähennystä voi saada, jos ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta kotitalous- tai hoivatyötä, asunnon kunnossapitotöitä sekä tietotekniikkalaitteiden asennustyötä.

* Kotitalousvähennys

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu omassa kodissaan asuvalle yli 65-vuotiaalle pienituloiselle tai vähävaraiselle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia liikkua ja käyttää julkisia liikennevälineitä. Kuljetuspalveluja myönnetään enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa oman kunnan alueelle.

Tuusniemellä ikäihmisten palveluneuvontaa antaa palveluohjaaja 044 7209 011.

Vanhusten palveluohjaus

Ikäihmisten kotipalvelun, tukipalveluiden, asumispalveluiden ja omaishoidontuen palvelutarve arvioidaan alustavasti puhelinohjauksessa. Asiakkaan luo tehdään tarvittaessa kotikäynti tai sairaalahoidossa olevalle potilaalle järjestetään hoitoneuvottelu. Asiakkaalle tehdään palvelupäätös, joka perustuu palvelutarpeen arviointiin ja yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Kotipalvelun palvelujen myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen arviointiin hänen omat voimavaransa huomioiden.

Kotipalvelun tarve arvioidaan alustavasti puhelinohjauksessa. Yhteydenotto tehdään ensin palveluohjaajalle. Siinä todetun palvelutarpeen perusteella arviointi jatkuu asiakkaan kotona palveluohjaajan tekemällä kotikäynnillä. Arviointikäynnin jälkeen sosiaalijohtaja tekee palvelupäätöksen uusista kotiin annettavista palveluista mm. säännöllisestä kotipalvelusta ja tukipalveluista.

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2030

 

Odotusajat palveluihin / Tuusniemi

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (§26) edellyttää, että kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Taulukko: Odotusajat keskeisten vanhustyöpalveluiden osalta 1.7.-31.12.2021

Odotusaika hakemuksen saapumisesta palvelun alkamiseen.

Palvelu

1.7.-31.12.2021

Palvelutarpeen arviointi

 

Tehty 1-7 vrk

Kotipalvelu

Palvelutarpeen arviointi 1-3 vrk,

kiireellisissä tapauksissa välittömästi.

 

Kotipalvelun tukipalvelut:

 

 • ateriapalvelut
 • turvapuhelinpalvelut
 • kylvetyspalvelut
 • kauppa-asiat
 • sairaanhoidolliset kotikäynnit
 • tilapäinen kotipalvelu

 

 

 

 1. vrk (ma-pe)
 1. 2 vrk (ma-pe)
 1. 7 vrk
 1. 3 vrk
 1. vrk, kiireellisissä tapauksissa välittömästi

 

 1. 7 vrk, kiireellisissä tapauksissa samana  
 2.  

Vanhusten päivätoiminta

Koronasta johtuen ei ollut toimintaa ko. aikana.

 

 

       7 vrk

Lyhytaikaishoito

Koronasta johtuen toimintaa supistettu ko. aikana.

 

        0 - 7 vrk

 

Tehostettu palveluasuminen

 

 

        2 vko – 6 kk

 

Omaishoidontuki

 

   

       2 vko-1 kk

 

 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

 

 

        2 – 3 kk

 

 
 

Vanhustyön johtaja  

Lea Mustonen 

040 7669515

 

Palveluohjaajan sijainen Kaisu Karttunen

044 720 9011

 

Toimistosihteeri
Kirsti Lindholm
040 4861 915